ALGEMENE VOORWAARDEN

E3DV
Waterspringstaart 5
3824HE Amersfoort
kvk nr. 62335774

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle gedane aanbiedingen en offertes, ongeacht de vorm waarin deze worden gedaan van, evenals alle aangegane overeenkomsten met, Evers 3D Vision (hierna E3DV), Waterspringstaart 5, 3824 HE te Amersfoort.
 2. Onder wederpartij in deze voorwaarden wordt verstaan iedere (rechts-) persoon die met E3DV een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.
 3. Op alle werkzaamheden door E3DV is de “Rechtsverhouding Opdrachtgever-Architect, Ingenieur en Adviseur DNR 2011” van toepassing.
 4. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden, al dan niet opgenomen in algemene voorwaarden van de wederpartij, maken geen deel uit van deze overeenkomst en binden derhalve E3DV niet, tenzij E3DV de (mede-) toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN

 1. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald, zijn alle door E3DV gedane aanbiedingen en offertes geheel vrijblijvend. E3DV behoudt zich derhalve het recht voor om na een opdrachtbevestiging of andere vorm van acceptatie onverwijld aan de wederpartij te kunnen mededelen dat de aanbieding of offerte wordt ingetrokken. Alle offertes en aanbiedingen van E3DV hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na offerte datum, tenzij dit anders is overeengekomen.
 2. Offertes en aanbiedingen zijn exclusief btw.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

 1. De overeenkomst tussen E3DV en wederpartij komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door E3DV blijkend uit haar schriftelijke of mondelinge bevestiging of door het uitvoering geven aan de overeenkomst.
 2. Toezeggingen, afspraken of overeenkomsten van of met ondergeschikten zijn niet rechtsgeldig.

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. E3DV zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en in voorkomend geval volgens in overleg met de wederpartij schriftelijk vastgestelde afspraken en procedures.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft E3DV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan E3DV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

ARTIKEL 5. MEDEWERKING WEDERPARTIJ

 1. De wederpartij zorgt er voor dat steeds tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen worden verstrekt. Dit geldt zowel voor die gegevens en inlichtingen waarvan door E3DV wordt aangegeven dat deze noodzakelijke of nuttig zijn als voor die gegevens en inlichtingen waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of inlichtingen niet tijdig aan E3DV zijn verstrekt, heeft E3DV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. E3DV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door:
  1. de niet tijdige verstrekking van de gegevens en/of inlichtingen als bedoeld in lid a);
  2. de onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte gegevens en/of inlichtingen als bedoeld in lid a), tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor E3DV kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien op grond van een resultaat van een door E3DV uitgevoerde overeenkomst wordt besloten tot bouwen over te gaan, dient de wederpartij zelf zorg te dragen voor de benodigde vergunningen, ontheffingen en rapporten met betrekking tot o.a. geluidsonderzoek, milieutechnisch bodemonderzoek en overige voor de bouw benodigde documenten. E3DV kan hierbij adviseren of assisteren maar is hierin geen opdrachtgever of partij.

ARTIKEL 6. CONTRACTSDUUR; UITVOERINGSTERMIJN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een overeengekomen termijn voor de uitvoering geen fatale termijn. Bij overschrijden van de uitvoeringstermijn dient de wederpartij E3DV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

ARTIKEL 7. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst door onvoorziene omstandigheden en met name omstandigheden die E3DV bij het aangaan van de overeenkomst niet bekend waren, een behoorlijke nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet mogelijk is, zullen partijen tijdig en in
  onderling overleg de overeenkomst wijzigen en/of aanvullen om een behoorlijke nakoming van de overeenkomst te waarborgen. Deze wijziging en/of aanvulling zal schriftelijk worden vastgesteld.
 2. De overeenkomst kan eveneens worden gewijzigd en/of aangevuld in bijzondere opdracht van de wederpartij. Worden deze wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de juiste nakoming van de wijziging en/of aanvulling voor rekening van de wederpartij.
 3. Indien de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst de uitvoeringstermijn beïnvloedt, zal dat niet leiden tot enige aansprakelijkheid voor E3DV.
 4. De extra kosten ten gevolge van wijzigingen en/of aanvullingen van de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard dan ook, zullen de wederpartij als meerwerk in rekening worden gebracht. Deze meerkosten zullen evenwel niet in rekening worden gebracht als deze het gevolg zijn van wijzigingen en/of aanvullingen noodzakelijk geworden door omstandigheden die kunnen worden toegerekend aan E3DV.
 5. Mochten er door de wederpartij wijzigingen en/of aanvullingen van de oorspronkelijke overeenkomst worden aangegeven welke tot gevolg hebben dat dit een aanzienlijk minderwerk of annulering van de overeenkomst zal opleveren, behoudt E3DV zich het recht om een redelijke vergoeding te rekenen voor gederfde inkomsten alsmede de tot dan door E3DV gemaakte onkosten.

ARTIKEL 8. GEHEIMHOUDING

 1. E3DV is gehouden redelijkerwijs voldoende voorzorgsmaatregelen te nemen tot geheimhouding van alle op de opdracht betrekking hebbende gegevens en stukken waarvan hem of het vertrouwelijk karakter uitdrukkelijk is mede gedeeld of hij redelijkerwijs het vertrouwelijk karakter dient te kennen.
 2. Zolang de wederpartij een door E3DV opgemaakt rapport niet openbaar heeft gemaakt, is het E3DV niet toegestaan aan dit rapport door publicatie of anderszins bekendheid te geven, tenzij de opdrachtgever hiertoe toestemming verleent.

ARTIKEL 9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8. (Geheimhouding) van deze voorwaarden blijven de rechten en bevoegden op grond van de Auteurswet berusten bij E3DV evenals eventuele andere intellectuele eigendomsrechten.
 2. Alle door E3DV verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, bestekken, enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van E3DV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. De in lid b) bedoelde stukken blijven eigendom van E3DV en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
 4. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.500,- per handeling, onverminderd het recht van E3DV om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
 5. E3DV behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis en ontwikkelde plannen, ontwerpen, et cetera, voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 6. Met betrekking tot de door de wederpartij voor de uitvoering van deze overeenkomst verstrekte stukken, met name tekeningen, schetsen, ontwerpen, berekeningen, et cetera, vrijwaart de wederpartij E3DV voor eventuele aanspraken van derden ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

ARTIKEL 10. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst kan door E3DV geheel of gedeeltelijk worden ontbonden met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven aan de wederpartij in de volgende gevallen:
  1. bij liquidatie, ontbinding, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij;
  2. indien na het sluiten van de overeenkomst aan E3DV ter kennis gekomen feiten of omstandigheden, E3DV goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien E3DV de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 1. In de in lid a) genoemde gevallen is E3DV bevoegd tot gedeeltelijke ontbinding als op moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst zijn verricht en door wederpartij zijn ontvangen. De ontbinding strekt zich dan uitsluitend uit tot dat gedeelte dat door E3DV nog niet is uitgevoerd.
 2. Voor de in lid a) genoemde gevallen is E3DV eveneens bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst voorlopig op te schorten.
 3. De ten tijde van de ontbinding door E3DV reeds gefactureerde bedragen, worden in afwijking van het bepaalde in artikel 13, direct opeisbaar.
 4. In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst heeft E3DV recht op vergoeding van de door E3DV gemaakte kosten en de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

ARTIKEL 11. GEBREKEN; KLACHTENTERMIJN

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 7 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan E3DV. Geschiedt dit niet, dan worden de verrichte werkzaamheden geacht te zijn een juiste en correcte uitvoering van de overeenkomst.
 2. E3DV dient in staat te worden gesteld de ingediende klachten te controleren en daarop te reageren.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal E3DV de uitvoering alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk of voor de wederpartij zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de uitvoering niet mogelijk of zinvol is, zal E3DV slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16 van deze voorwaarden.

ARTIKEL 12. HONORARIUM

 1. Het honorarium wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, waarbij het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van E3DV, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 2. In afwijking van lid a) kan door partijen uitsluitend schriftelijk een vast honorarium worden afgesproken.
 3. Honoraria zijn exclusief btw.

ARTIKEL 13. BETALING

 1. Betaling dient uiterlijk te geschieden 14 dagen na factuurdatum via overschrijving op het IBAN: NL36 KNAB 0409 6348 16
  n.v. E3DV, zonder verrekeningen of enige vorm van inhouding of korting, tenzij anders overeengekomen.
 2. Na het verstrijken van de 14 dagen na de factuurdatum is de wederpartij vanaf de vervaldatum over het opeisbare bedrag van rechtswege een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente verschuldigd, vastgesteld volgens de wettelijke rente, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt beschouwd.
 3. Door de wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste plaats steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten. In de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs als de wederpartij vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Eventuele klachten omtrent de factuur worden door E3DV slechts in behandeling genomen indien zij E3DV rechtstreeks binnen 14 dagen na factuurdatum hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten.
 5. Eventuele leges, zoals verschuldigd voor het indienen en behandelen van een aanvraag, berekend door een overheidsinstantie, maken geen deel uit van offerte en zullen indien deze bij E3DV ontstaan, worden doorberekend aan de wederpartij.

ARTIKEL 14. INCASSOKOSTEN

 1. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand van E3DV daaronder begrepen, die E3DV moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen door de wederpartij, zijn voor rekening van de wederpartij.
 2. De buitengerechtelijke incassokosten van E3DV worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom van de vordering.

ARTIKEL 15. OVERMACHT

 1. E3DV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Hieronder worden onder meer de volgende buitengewone omstandigheden verstaan: stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer (waaronder post- en telefoonverkeer) en transport, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van E3DV, belemmerde maatregelen of wettelijke voorschriften van enige overheid of overheidsorgaan, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf en/of lichamelijk- en/of geestelijk letsel van de eigenaar van E3DV zodanig dat het werk niet kan worden uitgevoerd, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in feitelijke omstandigheden meebrengen.
 2. De wederpartij kan in dergelijke gevallen geen recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd doen gelden.
 3. E3DV is in deze of soortelijke gevallen, een en ander ter beoordeling van E3DV, gerechtigd de overeenkomst tot uitvoering te ontbinden of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

ARTIKEL 16. AANSPRAKELIJKHEID

 1. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen is E3DV maximaal slechts aansprakelijk tot het in de offerte of aanbieding vermelde onderdeel en bedrag.
 2. E3DV is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade of kosten welke voortvloeien uit de bouw van een project, en welke redelijkerwijs vooraf niet hadden kunnen worden voorzien.
 3. Bij verschillen en tegenstrijdigheden in het uitgevoerde werk van de aannemer ten opzichte het tekenwerk en/of omschrijvingen van E3DV welke niet geoorloofd of gewenst zijn, zijn de kosten van het herstellen hiervan niet voor rekening van E3DV.
 4. De wederpartij is te allen tijde verantwoordelijk voor de controle van het teken- en rekenwerk van (geprefabriceerd) geproduceerde constructie- en bouwonderdelen, evenals van tekenwerk van technische installaties welke in opdracht van wederpartij worden uitgevoerd.
 5. De wederpartij dient zich te allen tijde op de hoogte te stellen van de situatie van de bouwplaats en in geval van verbouw zich op de hoogte te stellen van de bestaande maatvoeringen, bestaande constructies, en het bestaande leidingwerk.
 6. E3DV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zaken welke niet overeenkomstig de tekeningen worden uitgevoerd, waar al dan niet een omgevingsvergunning voor is verleend.
 7. Onkosten met betrekking tot onder artikel 16 genoemde zaken zijn nimmer te verhalen op E3DV.

ARTIKEL 17. GESCHILBESLECHTING

 1. Elk geschil tussen wederpartij en E3DV zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank. E3DV blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 2. De wederpartij heeft het recht gedurende een maand nadat E3DV zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

ARTIKEL 18. TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op elke overeenkomst tussen E3DV en de wederpartij is steeds uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

ARTIKEL 19. ELECTRONISCHE INFORMATIE-UITWISSELING

 1. E-mailberichten zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Een bericht kan mogelijk vertrouwelijke informatie bevatten. Een niet-geadresseerde wordt verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of het bericht te retourneren en de bestanden te verwijderen. Het is, zonder toestemming van E3DV, niet toegestaan de toegezonden informatie te publiceren, te bewerken of verder te verspreiden. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend aan deze gegevens. E3DV is niet aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie in het bericht.
 2. Computerbestanden zijn uitsluitend geproduceerd voor doeleinden van E3DV. Externe gebruikers mogen deze bestanden, al dan niet tegen vergoeding en slechts met schriftelijke toestemming en ten behoeve van het op de verzendbrief/e-mail vermelde project voor hun werkzaamheden gebruiken. De stempel van E3DV mag niet van de tekeningen worden verwijderd. Externe gebruikers kunnen E3DV nooit aansprakelijk stellen voor verschillen in maatvoering. Ook kan E3DV niet aansprakelijk gesteld worden voor latere wijzigingen in hun bestanden die van invloed zijn op de reeds verstrekte bestanden. De bewaking hiervan ligt geheel bij de externe gebruikers. E3DV heeft zijn bestanden gecontroleerd op virussen en verklaart dat deze virusvrij zijn. Toch dient de externe gebruiker deze bestanden zelf op virussen te controleren en kan hij/zij E3DV hiervoor nooit aansprakelijk stellen.
  De geleverde bestanden mogen alleen met schriftelijke toestemming van E3DV en onder dezelfde leveringsvoorwaarden aan derden ter beschikking worden gesteld. Eventuele beschadigingen kunnen niet leiden tot enige vorm van aansprakelijkheid.